Each
Price: $0.65

Dozen
Price: $6.60

100 Pcs.
Price: $50.00