Each
Price: $0.79

Dozen
Price: $8.04

100 Pcs.
Price: $60.00

Regular Mister 24-410, white, 7 5/8" dip tube. Fits 8 oz PET, 4 oz Cosmo, 8 oz. Cosmo and 16 oz Cosmo.
Regular Mister 24-410, white, 7 5/8" dip tube