Each
Price: $0.18

Dozen
Price: $1.92

100 Pcs.
Price: $14.00