Each
Price: $1.20

Dozen
Price: $12.60

100 Pcs.
Price: $95.00