Each
Price: $1.60

Dozen
Price: $18.00

60 pcs
Price: $84.00